Władysław Wasiluk

 

Prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk (1926 – 2009)

28 stycznia 2009 roku zmarł prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk – ceniony nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu elektroenergetyki przemysłowej, ekspert i rzeczoznawca w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych, działacz SEP i PTETiS.


Prof. Władysław Wasiluk urodził się 19.02.1926 r. w Łysowie, powiat Siedlecki. Podczas niemieckiej okupacji, w latach 1941 – 1944, uczęszczał na kursy tajnego nauczania Gimnazjum i Liceum w Siedlcach. Brał również udział w pracy konspiracyjnej w Batalionach Chłopskich, za co otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.

W latach 1945 – 1950 studiował na Wydziale Elektrycznym, początkowo Politechniki Łódzkiej, a później Warszawskiej. Równocześnie w czasie studiów pracował jako wykładowca w Państwowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego. Po ukończeniu studiów pracował w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego, a od 1954 r. w Warszawskim Przedsiębiorstwie Inspekcji Inwestycyjnej.

Nie rozstając się z działalnością projektancką, w 1956 r. mgr inż. Władysław Wasiluk rozpoczyna pracę w Katedrze Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej jako starszy asystent. Tutaj w 1965 r. obronił pracę doktorską, a w 1969 r. złożył i obronił pracę habilitacyjną. Od 1970 r., jako docent dr hab., pracował przez pewien czas w Zakładzie Napędów Elektrycznych i Sterowania Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich, a później w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W latach 1978 –1981 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Elektroenergetyki do spraw nauczania, a w latach 1989 – 1991, będąc jednocześnie pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki P. W., był dyrektorem Instytutu Elektrotechniki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Tytuł profesora doc. dr hab. inż. Władysław Wasiluk uzyskał w 1979 r.

Obroniona w 1969 r. praca habilitacyjna pt. „Wpływ działania prądu elektrycznego na zmiany podstawowych własności mechanicznych i elektrycznych gruntu” (Prace Naukowe P.W. Elektryka, z. 8, 1969 r.) otworzyła cały cykl wieloletnich badań dotyczących elektroosmotycznego osuszania murów (zakończonych uzyskaniem patentu i praktycznym zastosowaniem) oraz metod modelowania i obliczania uziemień wyrównawczych oraz parametrów elektrycznych rozległych układów uziomowych dla prądów o częstotliwościach 50 Hz i wyższych.

W Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki prof. W. Wasiluk był kierownikiem specjalności „Energetyka przemysłowa”. Prowadził zajęcia dydaktyczne i prace naukowo – badawcze z zakresu przemysłowych urządzeń elektroenergetycznych, stacji i układów zasilania w przemyśle oraz, wspomnianego wyżej, elektroprzewodnictwa gruntów, modelowania i obliczania uziomów. Był autorem licznych opracowań, referatów i artykułów oraz promotorem prac doktorskich {Wiery Dziech - „Metody obliczania parametrów elektrycznych rozległych układów uziomowych dla prądów podwyższonych częstotliwości" (1979 r.) i Józefa Gębali - „Metoda obliczania uziemień wyrównawczych w obiektach zagrożonych wybuchem" (1980 r.), Bogdana Jasińskiego - „Wpływ odbiorników dużej mocy na pracę układu elektroenergetycznego" (1980 r.); Antoniego Wolskiego - „Metoda wyznaczania dobowego przebiegu poboru mocy w okresach maksymalnych obciążeń na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego" (1991 r.)} oraz wielu prac inżynierskich i magisterskich.

Profesor był również autorem, bądź współautorem licznych książek i skryptów: W. Wasiluk - „Napędy i sterowanie elektryczne maszyn roboczych ciężkich", WPW, Warszawa 1975; W. Wasiluk, A. Bieniek - „Maszyny i urządzenia elektryczne", WPW, Warszawa 1976; W. Wasiluk - „Wybrane zagadnienia z przemysłowych urządzeń elektroenergetycznych", SEP Warszawa 1977; W. Wasiluk, T. Sutkowski „Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych", WPW, Warszawa 1989. Przy czym dla studentów i całego gremium elektryków na największą uwagę zasługuje z pewnością jego wieloletnia praca jako kierownika zespołu redakcyjnego oraz współautora rozdziałów w kolejnych wydaniach wielotomowego „Poradnika Inżyniera Elektryka".

Dla studentów i pracowników Politechniki niezmiernie ważnym było to, że prof. Wasiluk, mimo absorbującej pracy nauczyciela akademickiego, cały czas utrzymywał kontakt z przemysłem. Miał uprawnienia na projektowanie, nadzór i kierowanie robotami przy montażu urządzeń elektroenergetycznych oraz uprawnienia do wykonywania badań i nadzoru urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia. Był ekspertem Polserwisu ds. energetyki w zakresie wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Był członkiem Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Znaczną część swojej działalności zawodowej prof. W. Wasiluk związał ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich gdzie był przewodniczącym Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki Przemysłowej oraz Izby Rzeczoznawców SEP w dziale Energetyka przemysłowa. Był również przewodniczącym Krajowej Rady Energetycznej Przemysłu Spożywczego. W 2006 r. został członkiem honorowym SEP.

Profesor od roku 1977 był aktywnym członkiem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Udzielał się jako członek Komitetów Naukowych konferencji, przewodniczący sesji, recenzent, autor i współautor referatów, a od 1996 do 2007 również jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTETiS. Za wieloletnią działalność w Towarzystwie przyznano Mu godność Członkostwa Honorowego PTETiS w 1999 roku.

Za pracę zawodową i społeczną prof. Władysław Wasiluk otrzymał szereg odznaczeń: Złoty Krzyż Komandorski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz liczne odznaczenia regionalne, resortowe i stowarzyszeniowe.

W osobie prof. Władysława Wasiluka utraciliśmy cenionego nauczyciela akademickiego i specjalistę z zakresu elektroenergetyki przemysłowej, ale przede wszystkim człowieka uczynnego i życzliwego ludziom, bardzo aktywnego i zaangażowanego.Pracownicy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej
Oddział Warszawski PTETiS
 

 Informacje o wszystkich błędach, niedociągnięciach i informacjach nieaktualnych
proszę kierować do webmastera.